The Factory Studio and Art House เริ่มจากการรวมกลุ่มของเพื่อนๆ ที่มีสาขาวิชาชีพแตกต่างกัน ได้แก่ จี๊ป ภาสิณี คงเดชะกุล , เก่ง สักใหญ่ มงคลประเสริฐ , เนม ชญาณี ถมยา ซึ่งเป็นทั้ง ดีไซน์เนอร์ ครีเอทีฟที่มีสไตล์ที่แตกต่างกัน แต่มีอุดมการณ์ ความคิด มุมมองทางศิลปะ และการดำเนินชีวิตที่คล้ายกัน จึงทำให้เกิดการรวมตัวก่อตั้งสถานที่ ทำงานหรือ สตูดิโอขึ้น เพื่อสร้างสรรค์ แชร์ไอเดียทาง ศิลปะ หรือทำงานศิลปะร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็นงานด้าน graphic design fashion, painting, sculpture, Illustration หรือศิลปะต่างๆ อีกทั้งยังเป็นที่รวมตัวเพื่อนๆ และพร้อมต้อนรับ สมาชิกใหม่ ที่สนใจทางด้านงานศิลปะ จึงมีการเปิดการเรียนการสอนศิลปะการออกแบบ ในสตูดิโอขึ้น ไม่ว่าจะเป็น นักเรียน นิสิตนักศึกษา หรือบุคคลทั่วไป โดยมีบุคคลากรที่มีอาชีพในวงการออกแบบ ศิลปะ แฟชั่น จนถึงอาจารย์ในระดับโรงเรียนและระดับมหาวิทยาลัยมาร่วมบรรยาย

เรามีความเชื่ออย่างยิ่งว่า การเรียนศิลปะในครั้งแรกนั้นสำคัญที่สุด เพราะเป็นสิ่งที่ละเอียดอ่อน หากให้ความรู้ ปลูกฝังชุดความคิดที่เอนเอียงไปด้านใดด้านหนึ่งมากเกินไป เด็ก หรือ ผู้เรียนอาจได้รับข้อมูลที่คลาดเคลื่อน อาจส่งผลต่อทัศนคติที่มีต่อศิลปะในระยะยาวได้
เราจึงพยายามไม่ยัดเยียดทัศนคติ ค่านิยม หรือชี้นำ เกี่ยวกับศิลปะ แต่จะทำให้ผู้เรียน เป็นผู้ที่คิดได้เอง ตัดสินใจได้เอง และ มีมุมมองต่อศิลปะอย่างเปิดกว้าง egoเบาบาง และ ทำตัวเป็นน้ำครึ่งแก้วอยู่เสมอ